UPSR Bahasa Melayu

Contents

Tahun 4 - KSSR

Tatabahasa - Kata Nama

 • Kata Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Kata Majmuk
 • KGN Diri Orang Pertama
 • KGN Diri Orang Kedua
 • KGN Diri Orang Ketiga
 • Kata Ganda
 • KGN Diri Tunjuk dan Kata Arah

Tatabahasa - Kata Tugas

 • Kata Tanya
 • Kata Hubung
 • Kata Perintah dan Ayat Silaan
 • Kata Perintah dan Ayat Suruhan
 • Kata Perintah dan Ayat Larangan
 • Kata Perintah dan Ayat Permintaan
 • Kata dan Ayat Seruan
 • Kata Bantu
 • Kata Pemeri
 • Kata Penguat
 • Kata Bilangan
 • Penjodoh Bilangan

Tatabahasa - Kata Adjektif

 • Kata Adjektif

Tatabahasa - Imbuhan

 • Kata Berimbuhan Pinjaman
 • Kata Berimbuhan Apitan

Tatabahasa - Kata Kerja

 • Kata Kerja
 • Kata Kerja Aktif dan Ayat Aktif
 • Kata Kerja Pasif dan Ayat Pasif

Tatabahasa - Kata

 • Kata Sendi
 • Kata Banyak Makna

Tatabahasa - Sinonim dan Antonim

 • Sinonim dan Antonim

Tatabahasa - Peribahasa

 • Peribahasa

Tatabahasa - Penanda Wacana

 • Penanda Wacana

Tatabahasa - Jenis Ayat

 • Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
 • Cakap Ajuk Cakap Pindah
 • Ayat Penyata
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Tunggal
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Bersiri
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Berpusat

Penulisan - Memindahkan Maklumat

 • Maklumat Tersurat dan Tersirat

Penulisan - Membuat Ulasan

 • Ulasan Berdasarkan Teks
 • Ulasan Berdasarkan Bahan Grafik

Penulisan - Menulis Karangan

 • Karangan Menyambung Cerita
 • Karangan Melengkapkan Cerita
 • Karangan Autobiografi
 • Karangan Pengalaman
 • Karangan Dialog
 • Karangan Fakta
 • Karangan Fakta Faedah Bersukan
 • Karangan Catatan
 • Karangan Biografi

Tahun 5 - KSSR

Tatabahasa - Kata Nama

 • Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak
 • Kata Nama Khas Hidup Manusia
 • Kata Majmuk
 • Kata Arah

Tatabahasa - Kata Tugas

 • Kata Pembenar dan Kata Nafi
 • Kata Tanya
 • Kata Sendi
 • Kata Hubung
 • Kata Bantu
 • Kata Bilangan
 • Penjodoh Bilangan

Tatabahasa - Kata Adjektif

 • Kata Ganda

Tatabahasa - Imbuhan

 • Kata Berimbuhan Pinjaman
 • Kata Berimbuhan Sisipan

Tatabahasa - Kata Kerja

 • Kata Kerja Berimbuhan
 • Kata Kerja Aktif Transitif dan Kata Kerja Pasif

Tatabahasa - Kata

 • Kata Hampir Makna

Tatabahasa - Peribahasa

 • Peribahasa

Tatabahasa - Jenis Ayat

 • Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
 • Ayat Aktif dan Ayat Pasif
 • Ayat Perintah
 • Cakap Ajuk Cakap Pindah

Penulisan - Memindahkan Maklumat

 • Maklumat Tersurat dan Tersirat
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Tunggal (Gotong royong)
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Bersiri (Cara-cara Membuat Labu Sayung)
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Berpusat (Nanas)
 • Bina Ayat Berdasarkan Peta

Penulisan - Membuat Ulasan

 • Ulasan Berdasarkan Bahan Grafik
 • Ulasan Berdasarkan Teks

Penulisan - Menulis Karangan

 • Karangan Peribahasa
 • Karangan Berita
 • Karangan Syarahan - Fakta
 • Karangan Pidato

Tahun 6 - KSSR

Tatabahasa - Kata Nama

 • Kata Ganda Berimbuhan

Tatabahasa - Kata Tugas

 • Kata Bilangan
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Penegas
 • Kata Hubung Berpasangan

Tatabahasa - Imbuhan

 • Kata Berimbuhan Pinjaman

Tatabahasa - Kata Kerja

 • Kata Kerja Berimbuhan Awalan

Tatabahasa - Kata

 • Bahasa Istana
 • Kata Banyak Makna
 • Kata Pangkal Ayat
 • Hukum D-M
 • Penggunaan Kata
 • Kata Hampir Sama Makna
 • Tanda Baca

Tatabahasa - Peribahasa

 • Simpulan Bahasa
 • Bidalan Peribahasa
 • Kata-Kata Hikmat
 • Perumpamaan

Tatabahasa - Jenis Ayat

 • Frasa

Tatabahasa - Penanda Wacana

 • Penanda Wacana

Penulisan - Memindahkan Maklumat

 • Memahami Bahan Sastera
 • Memahami Maklumat Berdasarkan Grafik
 • Memahami Peta Pemikiran
 • Bina Ayat Berdasarkan Graf
 • Bina Ayat Berdasarkan Jadual

Penulisan - Membuat Ulasan

 • Ulasan Berdasarkan Bahan Grafik

Penulisan - Menulis Karangan

 • Karangan Surat Kiriman Rasmi
 • Karangan Surat Tidak Rasmi
 • Karangan Laporan
 • Karangan Ucapan