33 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tahun 5
KSSR
Tatabahasa – Kata Nama
 • Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak
 • Kata Nama Khas Hidup Manusia
 • Kata Majmuk
 • Kata Arah
Tatabahasa – Kata Tugas
 • Kata Pembenar dan Kata Nafi
 • Kata Tanya
 • Kata Sendi
 • Kata Hubung
 • Kata Bantu
 • Kata Bilangan
 • Penjodoh Bilangan
Tatabahasa – Kata Adjektif
 • Kata Ganda
Tatabahasa – Imbuhan
 • Kata Berimbuhan Pinjaman
 • Kata Berimbuhan Sisipan
Tatabahasa – Kata Kerja
 • Kata Kerja Berimbuhan
 • Kata Kerja Aktif Transitif dan Kata Kerja Pasif
Tatabahasa – Kata
 • Kata Hampir Makna
Tatabahasa – Peribahasa
 • Peribahasa
Tatabahasa – Jenis Ayat
 • Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
 • Ayat Aktif dan Ayat Pasif
 • Ayat Perintah
 • Cakap Ajuk Cakap Pindah
Penulisan – Memindahkan Maklumat
 • Maklumat Tersurat dan Tersirat
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Tunggal (Gotong royong)
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Bersiri (Cara-cara Membuat Labu Sayung)
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Berpusat (Nanas)
 • Bina Ayat Berdasarkan Peta
Penulisan – Membuat Ulasan
 • Ulasan Berdasarkan Bahan Grafik
 • Ulasan Berdasarkan Teks
Penulisan – Menulis Karangan
 • Karangan Peribahasa
 • Karangan Berita
 • Karangan Syarahan – Fakta
 • Karangan Pidato

To access the above content, please register for a free trial or purchase our products at an attractive price.