49 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tahun 4
KSSR
Tatabahasa – Kata Nama
 • Kata Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Kata Majmuk
 • Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama
 • Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua
 • Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga
 • Kata Ganti Nama Diri Tunjuk dan Kata Arah
 • Kata Ganda
Tatabahasa – Kata Tugas
 • Kata Tanya
 • Kata Hubung
 • Kata Perintah dan Ayat Silaan
 • Kata Perintah dan Ayat Suruhan
 • Kata Perintah dan Ayat Larangan
 • Kata Perintah dan Ayat Permintaan
 • Kata dan Ayat Seruan
 • Kata Bantu
 • Kata Pemeri
 • Kata Penguat
 • Kata Bilangan
 • Penjodoh Bilangan
Tatabahasa – Kata Adjektif
 • Kata Adjektif
Tatabahasa – Imbuhan
 • Kata Berimbuhan Pinjaman
 • Kata Berimbuhan Apitan
Tatabahasa – Kata Kerja
 • Kata Kerja
 • Kata Kerja Aktif dan Ayat Aktif
 • Kata Kerja Pasif dan Ayat Pasif
Tatabahasa – Kata
 • Kata Sendi
 • Kata Banyak Makna
Tatabahasa – Sinonim dan Antonim
 • Sinonim dan Antonim
Tatabahasa – Peribahasa
 • Peribahasa
Tatabahasa – Penanda Wacana
 • Penanda Wacana
Tatabahasa – Jenis Ayat
 • Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
 • Cakap Ajuk Cakap Pindah
 • Ayat Penyata
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Tunggal
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Bersiri
 • Bina Ayat Berdasarkan Gambar Berpusat
Penulisan – Memindahkan Maklumat
 • Maklumat Tersurat dan Tersirat
Penulisan – Memindahkan Maklumat
 • Maklumat Tersurat dan Tersirat
Penulisan – Membuat Ulasan
 • Ulasan Berdasarkan Teks
 • Ulasan Berdasarkan Bahan Grafik
Penulisan – Menulis Karangan
 • Karangan Menyambung Cerita
 • Karangan Melengkapkan Cerita
 • Karangan Autobiografi
 • Karangan Pengalaman
 • Karangan Dialog
 • Karangan Fakta
 • Karangan Fakta Faedah Bersukan
 • Karangan Catatan
 • Karangan Biografi

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.