83 Bahan Pembelajaran
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tahun 3
KSSR
Tatabahasa – Bentuk Kata
 • Imbuhan Akhiran
 • Kosa Kata Umum
 • Kata Ganda Separa
 • Simpulan Bahasa
Tatabahasa – Golongan Kata
 • Kata Nama Am Hidup Bukan Manusia
 • Kata Nama Khas Tak Hidup
 • Kata Ganti Nama Diri Ketiga
 • Kata Kerja Aktif Tak Transitif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Arah
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Sendi Nama
 • Kata Seerti dan Berlawanan
Tatabahasa – Binaan Ayat
 • Ayat Penyata
 • Ayat Tanya
 • Ayat Perintah
 • Ayat Seruan
 • Ayat Tunggal Susunan Songsang
 • Ayat Majmuk
 • Frasa Kerja
 • Tanda Baca
 • Membina Ayat Tunggal
 • Membina Ayat Majmuk
Penulisan – Menulis
 • Menulis Ayat Tunggal Berdasarkan Gambar
 • Menulis Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar
 • Menulis Ayat Berdasarkan Petikan dan Rangkai Kata
 • Menulis Ulasan Berdasarkan Bahan Grafik
 • Menulis Ulasan Berdasarkan Teks
Penulisan – Melengkapkan Ayat
 • Melengkapkan Ayat Berdasarkan Petikan
Penulisan – Mengenal pasti
 • Mengenal pasti Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Mengenal pasti Nilai Murni dan Pengajaran
Penulisan – Karangan
 • Karangan Fakta
 • Karangan Bergambar
 • Karangan Autobiografi
 • Karangan Berformat
 • Menyambung Cerita
Tahun 3
KSSR Semakan
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Ayat Suruhan dan Ayat Permintaan
 • Ayat Silaan dan Ayat Larangan
 • Soalan Bertumpu dan Soalan Bercapah
 • Penjelasan dan Penilaian
 • Membanding Beza dan Menjelaskan Maklumat
 • Bersoal jawab
Kemahiran Membaca
 • Petikan dan Perenggan
 • Kosa Kata
 • Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Lengkapkan Maklumat
Kemahiran Menulis
 • Tulisan Berangkai
 • Ayat
 • Menulis Perenggan
 • Jawapan Pemahaman
 • Imlak
 • Kerangka Karangan
 • Mengedit Teks
Seni Bahasa
 • Simpulan Bahasa
 • Bandingan Semacam
 • Perumpamaan
 • Pantun
 • Lirik Lagu
 • Syair
 • Sajak
Tatabahasa
 • Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
 • Kata Ganti Nama
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Kerja Aktif Transitif dan Kata Kerja Aktif Tak Transitif
 • Kata Kerja Pasif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Sendi Nama
 • Kata Arah
 • Kata Tanya dan Ayat Tanya
 • Kata Perintah dan Ayat Perintah
 • Kata Seru dan Ayat Seruan
 • Kata Pemeri
 • Kata Penguat
 • Kata Nafi
 • Kata Bantu
 • Kata Bilangan
 • Kata Dasar
 • Kata Berimbuhan
 • Kata Majmuk
 • Kata Ganda
 • Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

To access the above content, please register for a free trial or purchase our products at an attractive price.