85 Lessons
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tahun 2
KSSR
Tatabahasa – Perkataan
 • Digraf, Konsonan Bergabung
Tatabahasa – Bentuk Kata
 • Imbuhan Akhiran
 • Kosa Kata Umum
 • Kata Ganda Separa
 • Simpulan Bahasa
Tatabahasa – Golongan Kata
 • Kata Nama Am Hidup Manusia
 • Kata Nama Am Hidup Bukan Manusia
 • Kata Nama Khas Hidup Manusia
 • Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia
 • Kata Ganti Nama Diri Kedua
 • Kata Kerja Aktif Transitif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Seru
 • Kata Tanya
 • Kata Arah
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Sendi Nama
 • Kata Seerti
 • Kata Berlawanan
Tatabahasa – Bentuk Kata
 • Ayat Tunggal Susunan Biasa
 • Frasa Nama
 • Membina Ayat Tunggal
 • Membina Ayat Majmuk
Penulisan – Menulis
 • Menulis Ayat Tunggal Susunan Biasa
 • Menulis Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar
 • Binaan Ayat
 • Menulis Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
 • Tanda Baca
Penulisan – Melengkapkan Ayat
 • Melengkapkan Ayat Berdasarkan Petikan
Penulisan – Mengenal pasti
 • Mengenal pasti Nilai Murni dan Pengajaran
Penulisan – Menyusun Ayat
 • Menyusun Ayat Tunggal
 • Menyusun Ayat Majmuk
Penulisan – Karangan
 • Karangan Fakta
 • Karangan Bergambar
 • Karangan Autobiografi
Tahun 2
KSSR Semakan
Jenis Kemahiran – Tatabahasa
 • Kata Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Ganti Nama
 • Kata Kerja Aktif Transitif
 • Kata Kerja Pasif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Sendi Nama
 • Kata Arah
 • Kata Tanya dan Ayat Tanya
 • Kata Perintah dan Ayat Perintah
 • Kata Seru
 • Kata Berimbuhan Awalan
 • Imbuhan Akhiran
 • Kata Dasar dan Kata Tunggal
 • Kata Majmuk dan Ayat Majmuk
 • Kata Ganda
 • Ayat Penyata
 • Ayat Dasar dan Ayat Tunggal
Jenis Kemahiran – Seni Bahasa
 • Simpulan Bahasa
 • Bandingan Semacam
 • Perumpamaan
 • Pantun
 • Kesantunan Bahasa
 • Sajak
Jenis Kemahiran – Menulis
 • Menulis Perkataan dan Ayat
 • Menulis Perenggan
 • Menulis Petikan
 • Membina Serta Menulis Perkataan dan Frasa
 • Membina dan Menulis Ayat Berdasarkan Gambar
 • Menulis Jawapan Berdasarkan Soalan Bertumpu dan Bercapah
 • Mencatat Maklumat
 • Menulis Perkataan, Frasa dan Ayat yang Diimlakkan
 • Menulis Karangan
 • Mengedit Teks
Jenis Kemahiran – Membaca
 • Membaca Perkataan dan Ayat
 • Membaca Perenggan dan Petikan
 • Kosa Kata
 • Isi Tersurat Dan Isi Tersirat
 • Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Nilai Murni
 • Karya Sastera
 • Karya Bukan Sastera
Jenis Kemahiran – Mendengar dan Bertutur
 • Kenali Frasa
 • Fahami Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
 • Dengar dan Berikan Respons
 • Tafsirkan Soalan dan Pesanan
 • Bahasa Bertatasusila
 • Fahami Maksud Tersurat dan Maksud Tersirat

To access the above content, please register for a free trial or purchase our products at an attractive price.