38 Lessons
BOLEH DIAKSES
Berikut adalah senarai bahan pembelajaran yang boleh anda akses di dalam My Lessons.
Tahun 1
KSSR
Tatabahasa – Perkataan
 • Huruf
 • Vokal
 • Suku Kata Terbuka
 • Suku Kata Tertutup
 • Diftong
 • Vokal Berganding
 • Digraf
 • Konsonan Bergabung
Tatabahasa – Bentuk Kata
 • Imbuhan Awalan
 • Imbuhan Akhiran
 • Kata Majmuk
 • Kata Ganda Penuh
 • Simpulan Bahasa
Tatabahasa – Golongan Kata
 • Kata Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Kata Ganti Nama Diri Pertama,kedua dan ketiga
 • Kata Kerja Aktif
 • Kata Kerja Pasif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Seru
 • Kata Tanya
 • Kata Arah
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Sendi Nama
Tatabahasa – Binaan Ayat
 • Ayat Penyata
 • Ayat Perintah
 • Ayat Seruan
 • Ayat Tunggal
 • Ayat Majmuk
Penulisan – Huruf
 • Menulis huruf kecil dan perkataan
 • Menulis huruf besar dan perkataan
Penulisan – Menyusun Perkataan
 • Menyusun perkataan menjadi Ayat Tunggal
 • Menyusun perkataan menjadi Ayat Majmuk
Penulisan – Melengkapkan Ayat
 • Melengkapkan Ayat Tunggal
 • Melengkapkan Ayat Majmuk
 • Melengkapkan Ayat Tersurat dan Tersirat
Penulisan – Mengedit Kesalahan
 • Mengedit kesalahan tanda baca

Sila daftar percubaan percuma atau beli produk kami dengan harga yang sangat berpatutan bagi mengakses modul pembelajaran berikut.