LPSR Bahasa Melayu

Contents

Tahun 1 - KSSR Semakan

Tatabahasa - Perkataan

 • Huruf
 • Vokal
 • Suku Kata Terbuka
 • Suku Kata Tertutup
 • Diftong
 • Vokal Berganding
 • Digraf
 • Konsonan Bergabung

Tatabahasa - Bentuk Kata

 • Imbuhan Awalan
 • Imbuhan Akhiran
 • Kata Majmuk
 • Kata Ganda Penuh
 • Simpulan Bahasa

Tatabahasa - Golongan Kata

 • Kata Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Kata Ganti Nama Diri Pertama,kedua dan ketiga
 • Kata Kerja
 • Kata Kerja Pasif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Seru
 • Kata Tanya
 • Kata Arah
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Sendi Nama

Tatabahasa - Binaan Ayat

 • Ayat Penyata
 • Ayat Perintah
 • Ayat Seruan
 • Ayat Tunggal
 • Ayat Majmuk

Tatabahasa - Huruf

 • Menulis huruf kecil dan perkataan
 • Menulis huruf besar dan perkataan

Tatabahasa - Menyusun Perkataan

 • Menyusun perkataan menjadi Ayat Tunggal
 • Menyusun perkataan menjadi Ayat Majmuk

Tatabahasa - Binaan Ayat

 • Melengkapkan Ayat Tunggal
 • Melengkapkan Ayat Majmuk
 • Melengkapkan ayat tersurat dan tersirat

Tatabahasa - Binaan Ayat

 • Mengedit kesalahan tanda baca

Tahun 2 - KSSR

Tatabahasa - Perkataan

 • Digraf, Konsonan Bergabung

Tatabahasa - Bentuk Kata

 • Imbuhan Akhiran
 • Kosa Kata Umum
 • Kata Ganda Separa
 • Simpulan Bahasa

Tatabahasa - Golongan Kata

 • Kata Nama Am Hidup Manusia
 • Kata Nama Am Hidup Bukan Manusia
 • Kata Nama Khas Hidup Manusia
 • Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia
 • Kata Ganti Nama Diri Kedua
 • Kata Kerja Aktif Transitif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Seru
 • Kata Tanya
 • Kata Arah
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Sendi Nama
 • Kata Seerti
 • Kata Berlawanan

Tatabahasa - Binaan Ayat

 • Ayat Tunggal Susunan Biasa
 • Frasa Nama
 • Membina Ayat Tunggal
 • Membina Ayat Majmuk

Penulisan - Menulis

 • Menulis Ayat Tunggal Susunan Biasa
 • Menulis Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar
 • Menulis Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
 • Tanda Baca

Penulisan - Melengkapkan Ayat

 • Melengkapkan Ayat Berdasarkan Petikan

Penulisan - Mengenal pasti

 • Mengenal pasti Nilai Murni dan Pengajaran

Penulisan - Menyusun Ayat

 • Menyusun Ayat Tunggal
 • Menyusun Ayat Majmuk

Penulisan - Karangan

 • Karangan Fakta
 • Karangan Bergambar
 • Karangan Autobiografi

Tahun 2 - KSSR Semakan

Jenis Kemahiran - Tatabahasa

 • Kata Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Ganti Nama
 • Kata Kerja Aktif Transitif
 • Kata Kerja Pasif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Sendi Nama
 • Kata Arah
 • Kata Tanya dan Ayat Tanya
 • Kata Perintah dan Ayat Perintah
 • Kata Seru
 • Kata Berimbuhan Awalan
 • Imbuhan Akhiran
 • Kata Dasar dan Kata Tunggal
 • Kata Majmuk dan Ayat Majmuk
 • Kata Ganda
 • Ayat Penyata
 • Ayat Dasar dan Ayat Tunggal

Jenis Kemahiran - Seni Bahasa

 • Simpulan Bahasa
 • Bandingan Semacam
 • Perumpamaan
 • Pantun
 • Kesantunan Bahasa
 • Sajak

Jenis Kemahiran - Menulis

 • Menulis Perkataan dan Ayat
 • Menulis Perenggan
 • Menulis Petikan
 • Membina Serta Menulis Perkataan dan Frasa
 • Membina dan Menulis Ayat Berdasarkan Gambar
 • Menulis Jawapan Berdasarkan Soalan Bertumpu dan Bercapah
 • Mencatat Maklumat
 • Menulis Perkataan, Frasa dan Ayat yang Diimlakkan
 • Menulis Karangan
 • Mengedit Teks

Jenis Kemahiran - Membaca

 • Membaca Perkataan dan Ayat
 • Membaca Perenggan dan Petikan
 • Kosa Kata
 • Isi Tersurat Dan Isi Tersirat
 • Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Nilai Murni
 • Karya Sastera
 • Karya Bukan Sastera

Jenis Kemahiran - Mendengar dan Bertutur

 • Kenali Frasa
 • Fahami Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
 • Dengar dan Berikan Respons
 • Tafsirkan Soalan dan Pesanan
 • Bahasa Bertatasusila
 • Fahami Maksud Tersurat dan Maksud Tersirat

Tahun 3 - KSSR

Tatabahasa - Bentuk Kata

 • Imbuhan Akhiran
 • Kosa Kata Umum
 • Kata Ganda Separa
 • Simpulan Bahasa

Tatabahasa - Golongan Kata

 • Kata Nama Am Hidup Bukan Manusia
 • Kata Nama Khas Tak Hidup
 • Kata Ganti Nama Diri Ketiga
 • Kata Kerja Aktif Tak Transitif
 • Kata Adjektif
 • Kata Hubung
 • Kata Arah
 • Penjodoh Bilangan
 • Kata Sendi Nama
 • Kata Seerti dan Berlawanan

Tatabahasa - Binaan Ayat

 • Ayat Penyata
 • Ayat Tanya
 • Ayat Perintah
 • Ayat Seruan
 • Ayat Tunggal Susunan Songsang
 • Ayat Majmuk
 • Frasa Kerja
 • Tanda Baca
 • Membina Ayat Tunggal
 • Membina Ayat Majmuk

Penulisan - Menulis

 • Menulis Ayat Tunggal Berdasarkan Gambar
 • Menulis Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar
 • Menulis Ayat Berdasarkan Petikan dan Rangkai Kata
 • Menulis Ulasan Berdasarkan Bahan Grafik
 • Menulis Ulasan Berdasarkan Teks

Penulisan - Melengkapkan Ayat

 • Melengkapkan Ayat Berdasarkan Petikan

Penulisan - Mengenal pasti

 • Mengenal pasti Idea Utama dan Idea Sampingan
 • Mengenal pasti Nilai Murni dan Pengajaran

Penulisan - Karangan

 • Karangan Fakta
 • Karangan Bergambar
 • Karangan Autobiografi
 • Karangan Berformat
 • Menyambung Cerita